برچسب: درمان با زالو

طب کل نگر

فصد درمانی

فصد چیست فصد، باز کردن منفذی کوچک در دیواره رگ بوسیله نیشتر است که باعث خروج اخلاط فاسد بدن با...